Regulamin promocji „Newsletter z rabatem”

(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem promocji o nazwie „Newsletter z rabatem”, zwanej dalej „Promocją”, jest firma Hotel Meridian Olga Witczuk z siedzibą w Chałupy 84-120 Kaperska 2 zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest zachęcenie do subskrypcji newslettera (wysyłanego w formie wiadomości e-mail) w postaci przekazania instrukcji jak uzyskać 50zł rabat na swój najbliższy pobyt w Hotelu Meridian (dalej „Nagrody”).
 3. Promocja trwa od 01.01.2018 roku do 01.01.2021
 4. Kod rabatowy można użyć tylko raz w terminie do 01.01.2021
 5. Każdy uczestnik, może tylko raz skorzystać z otrzymanego rabatu
 6. Rabaty nie łączą się
 7. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.
 8. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§2 NAGRODA

 

 1. Nagrodą Promocji jest przyznanie rabatu w wysokości 50zł na swój najbliższy pobyt w Hotelu Meridian.
 2. Rabat jest przyznawany tylko na rezerwacje złożone drogą mailową na adres recepcja@hotelmeridian.pl, drogą telefoniczną lub osobiście.
 3. Kod rabatowy jest tylko aktywny w momencie, w którym znajduje się w naszej bazie mailingowej.

 

 §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 

 1. Promocja przeznaczona jest dla osób odwiedzających stronę internetową hotelmeridian.pl
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
  • odwiedzić stronę internetową hotelmeridian.pl
  • zapisać się do newslettera,
  • potwierdzić chęć zapisania się do newslettera w wiadomości e-mail wysłanej do Uczestnika.
 5. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
 6. Uczestnik nie może dokonać wielu Zgłoszeń i otrzymać odpowiadającą ich liczbie ilość Nagród.
 7. Niedozwolone jest sprzedawanie kodu rabatowego.
 8. W przypadku wykrycia prób oszustwa Organizator ma prawo do anulowania transakcji i zablokowania użytkownika.
 9. W przypadku braku technicznej możliwości wykorzystania Nagrody przez Uczestnika w sklepie internetowym Organizatora, Uczestnik może odebrać Nagrodę po opisaniu sytuacji na adres e-mail: recepcja@hotelmeridian.pl i weryfikacji przez Organizatora. W takim przypadku Nagroda zostanie przyznana w inny, określony przez Organizatora sposób.

 

 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać elektronicznie na adres e-mail: dyrektor@hotelmeridian.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamacje uczestnik otrzyma na adres e-mail podany w przesłanej wiadomości.

 

  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem: http://hotelmeridian.pl/regulamin-promocji-newsletter-z-rabatem/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.